Skip links

 

Regulamin Serwisu Internetowego „WWW.WETWET.PL”

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.       Regulamin–Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2.       Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresemwww.wetwet.pl.

3.       Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

4.       Sklep Internetowy – część Serwisu obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów sprzedaży.

5.       Administrator Serwisu– WETWET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-563), przy ulicy Oliwskiej 21/23, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842728, NIP: 9571124266, REGON: 386118283, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych.

6.       Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikiem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

7.       Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.       Konsument– osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.       Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964roku kodeks cywilny.

10.    Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

II. Postanowienia ogólne

1.       Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

2.       Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.

3.       Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zakupu towarów oraz zapoznania się z treściami publikowanymi w ramach Serwisu.

4.       Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.       podstawowe funkcjonalności Serwisu,

b.       minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu,

c.        zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu,

d.       tryb postępowania reklamacyjnego,

e.       zasady polityki ochrony danych osobowych,

f.         zasady zmiany Regulaminu.

5.       Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:

a.       komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

b.       dostęp do poczty elektronicznej;

c.        przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome, Opera, Edge, Safari.

6.       Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://wetwet.pl/regulamin/i sporządzić wydruk.

7.       Informacje o towarach podane w Serwisie w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

8.       Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

9.       Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających
z mających zastosowanie przepisów prawa.

10.    Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.

11.    Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.

12.    Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.

13.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

14.    Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu.

 

III. Procedura zawierania Umów sprzedaży

1.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy dokonać wyboru towarów, które oznaczone są jako „dostępne”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

2.       Wybór zamawianych towarów jest dokonywany poprzez dodanie towarów do koszyka lub określenie towarów w zamówieniu składanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.       W trakcie procedury zamawiania – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam”, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.       Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia.

5.       W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru i oznaczonych przez Administratora jako wymagane.

6.       Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Administratora Serwisu w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia zawarta umowa wygasa, a Administrator Serwisu informuje o tym fakcie Użytkownika drogą mailową i zwraca mu otrzymaną od niego należność za tę część zamówienia, która nie została zrealizowana (jeżeli została wcześniej zapłacona przez Użytkownika).

7.       Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia przez Administratora Serwisu zamówienia Użytkownika do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części zamówienia, Umowa sprzedaży zostaje zawarta, co do tej części zamówienia.

8.       Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Administratora Serwisu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

9.       Na indywidualne zamówienie, Użytkownik może zlecić przygotowanie i wykonanie przez Administratora Serwisu projektu opakowania towaru. Na podstawie indywidualnego zamówienia, Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieoznaczony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, na publikowanie projektu opakowania wykorzystującego utwory oraz znaki towarowe dostarczone przez Użytkownika Administratorowi Serwisu, w Serwisie, w sieci Internet, w tym w serwisach społecznościowych, oraz wszelkich materiałach informacyjnych oraz reklamowych Administratora Serwisu,w tym w serwisach społecznościowych, projektu opakowania towaru, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Administratora Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Administratora Serwisu.

10.    W przypadku, gdy składając indywidualne zamówienie, Użytkownik przekazuje swój wizerunek, Użytkownik wyraża zgodę na publikację tego wizerunku przez Administratora Serwisu w ramach Serwisu oraz
w wszelkich materiałach informacyjnych lub reklamowych Administratora Serwisu, w tym w serwisach społecznościowych, w każdej formie, w taki sposób, aby każda osoba lub osoby spełniające określone kryteria (według wyboru Administratora Serwisu) miała dostęp do takich treści na warunkach określonych przez Administratora Serwisu.

11.    Składając indywidualne zamówienie, Użytkownik gwarantuje, że utwory i znaki towarowe będą one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich. W przypadku, jeżeli osoba trzecia zgłosi przeciwko Administratorowi Serwisu lub osobom z jego personelu jakiekolwiek roszczenie lub zarzut związany z utworami i znakami towarowymi Użytkownika, Użytkownik związany będzie do doprowadzenia do zwolnienia Administratora Serwisu lub członków jego personelu z odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie oraz do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie Administrator Serwisu lub dany członek jego personelu poniósł w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z takim roszczeniem lub zarzutem. Na potrzeby niniejszego ustępu za osobę trzecią uważany będzie także organ administracji publicznej, a za roszczenie również każdy nakaz, zakaz, kara, grzywna itp. wydany lub nałożony przez taki organ.

 

IV. Czas realizacji zamówienia i dostawa

1.       Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Możliwy jest również odbiór osobisty Zamówienia w siedzibie Administratora Serwisu pod adresem: ulica Oliwska 21/23, 80-563 Gdańsk, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną lub mailową.

2.       Dostawa zamówionych towarów odbywa się na koszt Użytkownika. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo przy składaniu zamówienia.

3.       Sklep Internetowy dokłada starań, aby wszystkie zamówienia realizowane były w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia:

a.       wpływu na rachunek bankowy Administratora Serwisu pełnej kwoty ceny za towar,

b.       oraz tylko w przypadku towaru na indywidualne zamówienie Użytkownika– akceptacji projektu opakowania towaru przez Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że projekt opakowania towaru zostanie wykonany i przesłany Użytkownikowi w terminie [_] dni od dnia przekazania Administratorowi Serwisu utworów lub znaków towarowych, stanowiących podstawę do przygotowania projektu opakowaniu towaru, w formie umożliwiającej przygotowanie projektu opakowania towaru, ustalonej z Administratorem Serwisu.

 

V. Ceny i metody płatności

1.       Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami netto. Cena brutto zawierająca wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, zostanie wskazana w podsumowaniu zamówienia lub w wiadomości zwrotnej przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej – w przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.       Użytkownik może wybrać udostępnione przez Administratora Serwisu formy płatności za zamówione towary. W celu dokonania płatności z góry Użytkownik powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Administratora Serwisu lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora.

3.       Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży lub, na życzenie Użytkownika, faktura VAT, która przesyłane są Użytkownikowi wraz z towarem.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1.       Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta,  Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawierający Umowę sprzedaży na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki..

2.       Zgłoszenie chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki.

3.       Administrator Serwisu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy.

4.       Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – Administrator Serwisu podejmie starania celem skontaktowania się z Konsumentem cele ustalenia sposób zwrotu.

5.       Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora Serwisu, Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.       Konsument ma obowiązek zwrócić towar Administratorowi Serwisu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.       W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Administratorem Serwisu, Administrator Serwisu może z uwagi na  naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:

a.       wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;

b.       wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość

 

VII. Reklamacje dotyczące towarów

1.       W chwili odbioru towaru Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się z Działem Reklamacji Administratora Serwisu pod nr tel. +48 735 077 811 lub drogą elektroniczną na adres salon@wetwet.pl. W przypadku, gdy kurier odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować, ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Administratorem Serwisu zgodnie z podanymi wyżej danymi teleadresowymi.

2.       Reklamacje wynikające z naruszenia praw Użytkownika wynikających z Kodeksu cywilnego  lub z niniejszego Regulaminu należy kierować na adres salon@wetwet.pl, Użytkownik w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać przyczynę reklamacji.

3.       Administrator Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

 

VIII. Reklamacje dotyczące działania Serwisu

1.       Wszystkie reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres: salon@wetwet.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.

2.       Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego należy kierować na adres: salon@wetwet.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.

3.       Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych.

 

IX. Dane osobowe

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności dostępna pod tym linkiem https://wetwet.pl/polityka-prywatnosci/ .Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.

 

X. Postanowienie końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

2.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 listopada 2020 roku.

3.       Administrator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Administratora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach,  poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

4.       Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zasady wykonania Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie danej zmiany.

 

Załącznik nr 1

TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

________________________________________________________________________________________________

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

_________________________________________________________________________________________________

 

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

_________________________________________________________________________________________________

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

_________________________________________________________________________________________________

 

– Dane do przelewu, nr konta bankowego

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres.

 

– Data i podpis

 

_________________________________________________________________________________________________

 

* – niepotrzebne skreślić